Missie & Visie

                                                                                                                      

Leren

Onze leerlingen leren effectief. Hierbij ligt onze focus vooral op het eigen maken van kennis. Leerlingen verbinden kennis en vaardigheden zodat ze grip op het leren en op het leven krijgen. Wij bieden een haalbaar en gegarandeerd onderwijsprogramma voor alle leerlingen. Door de inzet van (expliciete) didactische instructie, differentiëren in ondersteuning, verschillende didactische leerstrategieën, een voortreffelijk klassenmanagement, een veilige, ordelijke omgeving bieden we alle leerlingen gelijke kansen.

De leraar doet er toe! Ook ontwikkelen de leerlingen zich op het gebied van persoonsvorming en burgerschap. Op alle gebieden hebben wij hoge verwachtingen van leerlingen. 

Organiseren

We zorgen voor effectieve lessen, succeservaringen en leerprestaties bij alle leerlingen door les te geven volgens het ‘Expliciete Directe Instructie-model’. We zijn ons ervan bewust dat we een onderdeel zijn van een aansluitende ontwikkelingslijn bij onze leerlingen. We hebben contact met voor- en naschoolse organisaties en voortgezet onderwijs om deze ontwikkelingslijn zo vloeiend mogelijk te laten verlopen. Een goede samenwerking tussen ouders en school draagt ook bij aan het schoolsucces van hun leerlingen. De school voert een open en structurele dialoog met ouders over de ontwikkeling en opvoeding van hun kinderen. Ouders zijn daarbij de ervaringsdeskundigen van hun kind en de leraren de onderwijsprofessionals. Leiderschap (het gedrag dat individuele prestaties verbetert en zorgt voor het maximaliseren van de organisatiedoelen) zorgt ervoor dat het beste resultaat kan worden behaald.                                                                                                                                           

Professionaliseren

Onze lerende organisatie is actiegericht én continu bezig met de vernieuwing en verbetering van het onderwijs vanuit een gedeelde visie. Dat betekent dat wij onze visie actueel houden, nieuwe inzichten onderzoeken en keuzes maken zonder onze focus op leren en onze doelstellingen uit het oog te verliezen. Ontwikkelen binnen een schoolorganisatie is een parallel proces. Modelling, focus, feedback krijgen en geven én samenwerking staan centraal. Op alle niveaus binnen de organisatie werken we aan een professionele cultuur. Een professionele cultuur kenmerkt zich door transparantie, openheid en eerlijkheid. Met behulp van gevalideerde instrumenten die data leveren over de kwaliteit van de medewerkers, de kwaliteit van het management en de kwaliteit van het onderwijs werken we vanuit een kwaliteitskader en zorgen we dat onze organisatie weerbaar en wendbaar én effectief opereert. 

Veranderen

We halen het beste uit de leerlingen, het team en de organisatie door voortdurend te verbeteren en te vernieuwen. De lat leggen we iedere keer weer iets hoger. In professionele leergroepen werken en leren onderwijsgevend en –ondersteunend personeel structureel, cyclisch en onderzoeksmatig samen. Er is een duurzaam beleid dat gericht is op en ondersteunend is aan het bereiken van de onderwijskundige doelstelling. De school onderhoudt duurzame samenwerkingsverbanden met regionale (overheids)instanties, bedrijven en/of zorgcentra ten behoeve van verrijkende (extracurriculaire) schoolactiviteiten. Door succesvolle samenwerkingen en de inzet van externe expertise zullen de leerlingen zich nog beter ontwikkelen.