Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad


De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad GMR is het orgaan voor inspraak m.b.t. schooloverstijgend beleid. In de GMR hebben vertegenwoordigers (ouders en leerkrachten) van alle scholen van de stichting zitting. In de GMR komen zaken aan de orde die alle scholen betreffen, zoals bijv. personeelsbeleid en wijzigingen in de managementstructuur.
Voorstellen voor schooloverstijgend beleid worden door het bestuur aan de GMR voorgelegd.
De GMR als geheel, de personeelsgeleding of de oudergeleding heeft, op in het reglement vastgestelde onderwerpen, instemmingsrecht of adviesrecht.
Voor verdere informatie verwijzen wij naar de site van de Stichting RK basisscholen Vleuten, de Meern, Haarzuilens (www.rkscholenvdmh.nl ). Daar vindt u ook de samenstelling, de hoofdonderwerpen en het reglement.