Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad is een wettelijk inspraakorgaan tussen school, ouders en schoolbestuur. De MR is onderverdeeld in een personeelsgeleding en een oudergeleding, bestaande personeelsleden en ouders van de Willibrordschool en Sint Bonifatiusschool.De MR vergadert 7 keer per schooljaar. De directeur is op uitnodiging een gedeelte van de vergadering aanwezig.De agenda en de laatste goedgekeurde notulen zijn terug te vinden op onze downloadpagina. 

De MR bevordert naar vermogen de openheid en het onderling overleg binnen de school. Ook het bevorderen van de veiligheid, gezondheid en het welzijn voor iedereen die zich in de school bevindt, zijn voor de MR belangrijke onderwerpen. 

Voor veel besluiten heeft de school of het schoolbestuur instemming of advies nodig van de MR, voordat deze kunnen worden uitgevoerd. Welke onderwerpen voor advies en welke voor instemming in aanmerking komen is geregeld in het reglement. De actuele tekst van de 'Wet medezeggenschap op scholen' is te vinden op: http://wetten.overheid.nl/BWBR00020685/geldigheidsdatum_10-8-2015

De MR mag ook zelf onderwerpen aandragen en hierover advies uitbrengen.

Contact: mr@rkwbs.nl

Personeelsgeleding
Jessica Teran
Corrie Hijlkema
Margreet Stolze
Karin Kalksma

Oudergeleding
Joost Vasters
Francien van Eersel
Nils Laudy
Doutsen Swierstra