Oudervereniging

De oudervereniging van de Bonifatiusschool behartigt de belangen van de ouders van kinderen op onze school. Iedere ouder is automatisch lid van de oudervereniging. Samen met leraren en schoolbestuur dragen we verantwoordelijkheid voor het onderwijs op de school en het welbevinden van de kinderen. Ook op schooldagen die anders zijn dan anders vragen we ouders regelmatig om te helpen bij activiteiten. Je kunt daarbij denken aan de kerstviering op Kasteel de Haar, aan het sinterklaasfeest, het schoolreisje of ons pleinfeest. Ook als we groen, natuur, kasteel en thema’s als duurzaamheid of klimaatverandering verder willen integreren in ons lesprogramma kunnen we rekenen op de input en inspiratie van ouders.

Regelmatig organiseert de oudervereniging thema-avonden. Op deze avonden gaan ouders het gesprek met elkaar aan, of er wordt een gastspreker uitgenodigd. De organiserende ouders proberen zo veel mogelijk aan te sluiten bij dat wat er leeft onder kinderen en ouders, thuis en op school.

 

Bestuurs- en algemene ledenvergaderingen

Over de besteding van beschikbare budgetten brengt de penningmeester tijdens de algemene ledenvergadering (ALV) verslag uit. Ook de begroting van het nieuwe schooljaar wordt tijdens deze ALV voorgelegd. De vergadering staat daarnaast in het teken van het kiezen of herkiezen van het bestuur. De bestuursvergaderingen van de oudervereniging vinden enkele keren per jaar plaats en staan, net als de datum van de algemene ledenvergadering, op de schoolkalender vermeld. De notulen van deze vergaderingen kunnen je vinden onder het tabblad ‘Downloads’.  

Zou je zitting willen nemen in het bestuur van de oudervereniging? Neem dan contact op met een van de huidige leden.

 

Dagelijks bestuur schooljaar 2021-2022

  • Voorzitter: Paul - vader Kees(groep 3) en Pim (groep 6)
  • Secretaris: Marie-José - moeder Milou (groep 7)
  • Penningmeester: Ygor - vader Floris (groep 6), Julian (groep 3)
  • Activiteitencommissie: Anneke - moeder Evy (groep 6), Sanne - moeder Mirte (groep 4) . 
  • PR: Paola - moeder Casper (groep 4) en Paulien - moeder van Rik (groep 3), Chantal - moeder Luca (groep 2).
  • Activiteitencoördinator: Wendy Tijmensen

 

Contact

Heb je een vraag voor de oudervereniging of wil je graag ergens meer over weten? Voor informatie over of berichten aan onze oudervereniging kun je een mail sturen naar secretariaatboniov@gmail.com

 

De ouderbijdrage

De school ontvangt van de overheid alleen de kosten voor het lesprogramma. Om extra activiteiten die buiten het gewone lesprogramma vallen toch te kunnen aanbieden, vragen we ouders/verzorgers om een vrijwillige bijdrage. Van de ouderbijdrage worden de eerder genoemde activiteiten betaald.

De vrijwillige ouderbijdrage is niet wettelijk verplicht, maar zonder ouderbijdrage is het moeilijker onze activiteiten uit te voeren.

De ouderbijdrage wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld tijdens onze algemene ledenvergadering (ALV) en voor het lopende schooljaar is dit € 40,- per leerling. Om kosten te besparen ontvangen ouders geen acceptgiro. We willen jullie vragen zelf de vastgestelde ouderbijdrage voor 31 oktober van het betreffende schooljaar over te maken op bankrekeningnummer NL85RABO0367564602, ten name van de Oudervereniging van de Sint Bonifatiusschool in Haarzuilens, onder vermelding van de naam of namen van je kind/kinderen. 

Voor de kinderen die na 31 december op school worden geplaatst, vraagt de oudervereniging een aangepaste bijdrage. Dit lopende jaar gaat het dan om een bijdrage van €22,50.

Er zijn situaties waarin de ouderbijdrage niet betaald kan worden. Met de U-pas kan je de ouderbijdrage in dat geval terugvragen bij de gemeente. Je levert dan een kopie van deze pas in bij Sanne Kuijt, leraar groep 7/8 en interne contactpersoon van de school, die de aanvraag verzorgt. Houd er rekening mee dat we jaarlijks opnieuw een kopie van de U-pas nodig hebben.

Ben je niet in het bezit van een U-pas maar kun je de ouderbijdrage niet betalen, laat dit dan weten aan de penningmeester van de oudervereniging. Met de penningmeester kun je passende en discrete afspraken maken over bijvoorbeeld gespreid betalen.